برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (967)

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16 گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16 گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17 گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (966)

مقدمه1الف-بیان مساله1ب-پیشینه تحقیق2ج- سئوالات تحقیق3د- فرضیات تحقیق3و-اهداف پژوهش4ط-ساختار تحقیق4فصل اول-کلیات5مبحث اول – مفهوم و ماهیت خیار6گفتار اول- مفهوم خیار6گفتار دوم – ماهیت خیار8گفتار سوم – انواع خیارات11گفتار چهارم – مجرای خیارات12 سایت منبع بنداول –ماهیت Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (964)

1-5-2- حقوق ایران291-5-2-1- دیدگاه قانونگذار291-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه291-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد291-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی301-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان311-5-3- حقوق انگلیس311-5-4-حقوق مصر321-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح331-6-1- Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (963)

16171920عنوان صفحه2-5- تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در جهان 2-6- آموزش کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه2-7- آموزش کارآفرینی در آمریکای شمالی2-8- آموزش کارآفرینی در اروپا2-9- تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در ایران2-10- اهمیت آموزش Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (962)

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36بند اول: معنای لغوی عقد معوض36بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39گفتار اول: اوصاف حق حبس39گفتار دوم: تفاوت جوهری حق Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (961)

2-8-2: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله ………………………………………………………………………………54 2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….55 2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ……………………………………………………………………….60 2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (960)

2-1-3-1- ایقاع قابل رد102-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی102-1-3-3- عمل الحاقی112-1-3-4- وصیت تملیکی122-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن122-2-1- در حقوق عینی122-2-2- در حقوق دینی132-2-3- در حقوق خانواده132-3- قواعد مربوط Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (959)

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..432-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….442-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..452-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….452-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….472-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..512-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (958)

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد54گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد63گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد64بخش دوم: نقش اصول Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله c (957)

1-4-1-فعل زیانبار۱۶1-4-2-نامشروع بودن فعل۱۷1-5- بررسی اجتماع اسباب۱۸1-5-1-برابری اسباب۱۸1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه۱۹1-5-3-سبب مقدم در تأثیر۲۰1-5-4-سبب متعارف و اصلی۲۱1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط۲۲1-6-1-پیمانکار۲۲1-6-2-کارفرما۲۴1-6-3- مهندس ناظر۲۵فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار2-1-مبنای مسئولیت مدنی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (3294)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشتهي مهندسي کشاورزي گرايش ميکروبيولوژي مواد غذايي عنوان بررسي اثرات اسانس نعناع کوهي بر خصوصيات فيزيکي، شيميايي، حسي و ميکروبي ماست استاد راهنما Read more…